Інформація про аудитора

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська Фірма "СТАТУС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23287607
Місцезнаходження 69063,Україна, м. Запоріжжя, вул Тургєнєва, 27-4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 239/4
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29 вересня 2011 року
Міжміський код та телефон 8-061-289-76-53
Факс -
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги
Опис На пiдставi укладеного договору надає послуги з виконання аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2018 р. за перiод з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.